Sohbetin en güzel ve en tatlı ortamına sizde eşlik edip, tadını çıkartabilirsiniz.

Sohbete Bağlan


Masaüstü üzerinden bağlanmak
için mIRC İndir.

Ulusal Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı


Ulusal Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin birtakım hususlarının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı. İstemi reddeden Danıştay 12. Dairesinin kararı onandı.

Sendika tarafından, 30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin;

5. unsurunun 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlik müddeti dolmamış KPSS’den, yarış imtihanı duyurusunda belirtilen puan cinslerine nazaran minimum puanı almış olmak” ibaresinin,

(ç) bendinde yer alan “Sınav tarihi prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin

6. hususunun 1. fıkrasında yer alan “Yarışma imtihanı, yazılı ve kelamlı yahut sadece kelamlı imtihandan oluşur.” ibaresinin iptali istenilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi bu istemi aşağıdaki münasebetlerle reddetmiştir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41. unsurunun 3. fıkrasında yer alan, uzman yardımcılarının mesleğe özel yarış imtihanı ile alınacağı ve uzman yardımcılığı giriş imtihanının merkezi imtihan sonuçlarına nazaran; yazılı ve kelamlı imtihan yahut sadece kelamlı imtihandan oluşacağı istikametindeki karara uygun olarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik ve Kılavuz kararlarında üst normlara ve hukuka karşıtlık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/1822

Karar No: 2022/206

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …Sendikası (…-Sen)

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : …Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri…

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 5. hususunun 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlik müddeti dolmamış KPSS’den, müsabaka imtihanı duyurusunda belirtilen puan cinslerine nazaran minimum puanı almış olmak” ibaresinin, (ç) bendinde yer alan “Sınav tarihi prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin ve 6. hususunun 1. fıkrasında yer alan “Yarışma imtihanı, yazılı ve kelamlı yahut sırf kelamlı imtihandan oluşur.” ibaresinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararıyla;

Anayasa’nın 124. unsuru, 652 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin 40. unsuru, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41. unsurunun 3. fıkrası, Kamu Misyonlarına Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik’in 14. hususu, 30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 4. unsurunun 1. fıkrasının (h) bendi, 5. hususunun 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile 6. unsurunun 1. fıkrasında yer alan kurallar aktarılarak,

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk nizamında alt seviyedeki normların, desteğini üst seviyedeki normlardan aldığının kuşkusuz olduğu, normlar hiyerarşisinin en üstünde üniversal hukuk prensipleri ve Anayasa’nın bulunduğu, daha sonra gelen kanunların desteğini Anayasa’dan, yönetmeliklerin ise desteğini kanunlardan aldığı, bir normun kendisinden daha üst pozisyonda bulunan ve desteğini oluşturan bir norma muhalif yahut bunu değiştirici nitelikte bir karar getirmesinin mümkün olmadığı, hakikaten Anayasa’nın 124. hususunun de “Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi vazife alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara muhalif olmamak kaidesiyle, yönetmelikler çıkarabilirler.” halindeki kararıyla bunu tabir ettiği,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41. unsurunun 3. fıkrasında yer alan, uzman yardımcılarının mesleğe özel müsabaka imtihanı ile alınacağı ve uzman yardımcılığı giriş imtihanının merkezi imtihan sonuçlarına nazaran; yazılı ve kelamlı imtihan yahut sadece kelamlı imtihandan oluşacağı istikametindeki karara uygun olarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik ve Kılavuz kararlarında üst normlara ve hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, dava konusu Yönetmeliğin desteği olan 652 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Misyonları Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin 40. hususunda uzman yardımcılığına atanabilmek için aranılan koşulların sayıldığı, bu koşullar ortasında KPSS puanının gerekliliğinden kelam edilmediği, öğretmenliğe atanabilmek için kırk yaş koşulu aranırken, uzman yardımcılığına atanabilmek için otuz beş yaş kaidesi aranmasının hangi münasebete dayandığının anlaşılamadığı, üst hukuk normlarında bu istikamette bir kısıtlama bulunmadığı, Bakanlığa müsabaka imtihanının nasıl yapılacağı konusunda sınırsız bir takdir yetkisi verildiği, hukuksal güvenlik prensibi gereği adayların imtihan duyurusu yapılmadan imtihanın formunu bilmeleri gerektiği, yalnızca kelamlı imtihandan oluşacak yarış imtihanının objektifliğinin tartışmalı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan;

“a) Misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka muhalif karar verilmesi,

c) Yöntem kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yol ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen tezler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize bahis 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 27/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ ÇABUCAK GÖR!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Sık Sorulan Sorular


Biz Kimiz ?
Biz yenilikci bir sohbet odasıyız, Kısacasi biz her daim ileri görüşlü davranan, saglam adımlarla kullanıcılarııza her daim güzel bir hizmet ve sohbet ortamı sunmayı düşünen bir adresiz..
Neden Biz ?
Çünkü amacımız sizin için en iyi ortamı ve arkadaşları kazanmanız için yardımcı olmak, daha iyi her daim nasıl yaparız onu düşünüyoruz.

IRC Komutları


Sohbete Nasıl Girerim ?
Mevcut Sayfada Sohbet Bağlan kısmında rumuzunuzu girip baglan basarak giriş yapabilirsiniz.
Nick Nasıl Kayıt Ederim ?
Sunucu giriş yapip kayıtsız rumuzunuz oldugundan emin olduktan sonra -/ns register - seklinde komut ile kayıt yapabilirsiniz.

Copyright 2021 © Tüm hakları saklıdır. Tasarım: burakkk

Sitemiz Google ve diger arama motorlarında tatli chat tatli sohbet tatli chat sohbet mobil sohbet Gibi kelimelerde hizmet vermektedir